Category Archives: Oracle MOOC

Tổng quan về khóa học “Java Coding & Concepts with a Game”

Mô tả

Khóa học này sử dụng một phương pháp học là dựa trên game để giúp bạn hiểu biết các khái niệm chính về lập trình Java và tư duy thông qua những thử thách khi coding (viết mã) bằng nhiều cách mà nếu bằng hình thức học thụ động bình thường thì không thể. Thay vì trả lời những vấn đề phứ tạp của việc lập trình hoặc trình bày kỹ thuật nhàm chán khiến sinh viên ngủ; khóa học này khuyến khích bạn học tích cực thông qua chơi và khám phá; bao gồm các chủ đề:

  • Tuần 1: Tư duy về hướng đối tượng (Object oriented) và việc thiết kế lớp (Class)
  • Tuần 2: Biến static và instance
  • Tuần 3: Đa hình (Inheritance)
  • Tuần 4: Cú pháp Lambda expressions

Bạn cũng sẽ tìm hiểu phí hậu trường của game Java Puzzle Ball để hiểu việc phát triển ứng dụng thực tế và công cụ đám mây (Cloud Oracle) đưa ra cái gì để cung cấp cho người lập trình.

Điều kiện tiên quyết

Khóa học này được thiết kế cho người mới bắt đầu hoạc cho những người chỉnh sửa mã (code) và muốn phát triển sự hiểu biết các khái niệm chính của Java một cách hơn.

Cách tiệp cận khóa học

  1. Playing a series of puzzles: Khi bạn chơi game Java Puzzle Ball, bạn sẽ quan sát và hiểu biết các khái niệm chính về lập trình trong ngôn ngữ Java.
  2. Watching short video lectures: Các bài giảng ngữ cảnh hóa các quan sát của bạn về mã Java.
  3. Exploring code labs: Đây là cơ hội của bạn áp dụng hiểu biết và kiến thức để chỉnh sửa mã Java.
  4. Taking a short quiz: Các bài kiểm tra đánh giá quá trình học và đo lường sự tiến bộ của bạn.

 

 

Core Java in 25 hours

Successful Blog: Java- write once, run away!